RÈGIM INTERN

                                                           NORMES BÀSIQUES DEL CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI

 

EQUIPACIÓ ESPORTIVA
Tots els jugadors del Club han de tindre tota la roba esportiva de competició i de passeig del Club.
Els jugadors han de presentar-se degudament equipats/des a tots els actes del Club, ja siguin entrenaments, partits
amistosos o de competició.

 

TEMPORADA
La temporada esportiva ve determinada pel Consell Esportiu Escolar (NO federats) i la Federació Catalana d’Handbol
(federats) i normal ment comprèn del mes de setembre fins al mes de juny de l’any següent. Els entrenaments es
fan dos o tres dies per setmana d’acord amb la planificació establerta pel Club, que cada temporada pot variar. Els
partits es fan els caps de setmana, segons la inscripció de cada equip i del calendari oficial que determini el Consell
Esportiu Escolar o la Federació Catalana d’Handbol.

 

ELS EQUIPS
Els equips estan integrats pel nombre de jugadors/es que es decideixi, evidentment per grups d’edats i nivell en
determinades categories. La definició dels jugadors/es a cada equip serà decisió de la Direcció Tècnica Esportiva
del CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI.

 

ENTRENADORS I DELEGATS
Cada equip està dirigit per un entrenador/a amb els coneixements esportius al respecte i titulat/da. Ells i elles són
els responsables educatius, de la planificació i posada en pràctica dels programes esportius dissenyats per a cada
equip, posant en pràctica les directrius definides per la Direcció Tècnica Esportiva del CLUB ESPORTIU MOLINS DEREI.
Els delegats i delegades d’equip col·laboren amb els entrenadors/es amb funcions de suport i de representació
davant dels àrbitres. A més de funcions d’interlocució entre directiva/entrenadors/es i pares/mares/tutors.

 

JUGADORS/ES
Els jugador/es assumeixen el compromís i la responsabilitat d’assistir als entrenaments i també d’anar als partits de
competició o amistosos als que estiguin convocats/des.
Faran un bon ús de tot el material posat a la seva disposició i també de les instal·lacions esportives i vestidors, tant
les nostres com a les dels equips visitants. La mala conducta del jugador/a pot comportar des d’una amonestació
verbal a la baixa temporal o definitiva del Club.
També es faran càrrec de les sancions econòmiques imposades en competicions.

 

PARES/MARES/TUTORS
Els pares/mares/tutors, respectaran i acataran en tot moment les decisions tècniques, esportives, administratives i
disciplinàries del Club. Sobretot pel que fa a l’organització dels equips i les seves competicions.
Respectaran les instal·lacions, als jugadors/es, entrenadors/es, delegats/des i aficionats/des dels equips propis i
contraris, així com també als àrbitres. El Club podrà prendre mesures disciplinàries en cas contrari. Com a Club, hem
de donar la millor imatge d’esportivitat a tothom.